Teamcoaching

Organisaties huren coaching in voor individuele professionals, welke steviger in hun functie moeten gaan staan, voor teams of personeel in het algemeen. Coaching kan plaats vinden op de werkvloer, als bijvoorbeeld een In-company training of teamcoaching. De training of teamcoaching is altijd vraaggericht en kijkt naar de actuele manier van samenwerken op de werkvoer en naar de wenselijke situatie. Het kan zijn dat personeel een nieuwe werkwijze of klantbenadering moet aanleren. Het invoeren van het zogenoemde nieuwe werken vergt ook nieuwe kwaliteiten van werknemers. Een training wordt in overleg met de werkgever opgesteld en aangeboden. Coaching wordt vraaggericht vormgegeven en heeft een organisch verloop, gebaseerd op voortschrijdend (zelf)inzicht, bewustwording en het aanleren van nieuw gedrag. Teamcoaching is praktisch en gericht op de dagelijkse praktijk, zodat het geleerde daadwerkelijk kan worden toegepast en een meerwaarde heeft.

Zelfsturende teams:

Werkzaamheden laten uitvoeren door zelfsturende teams kan een strategische overweging zijn. Echter is dit niet eenvoudig te realiseren. Door het gebrek aan sturing en ervaren controle kan het zijn dat er niet optimaal wordt samengewerkt. Er kan onduidelijkheid zijn op het gebied van taakuitvoering en verantwoordelijkheid op het gebied van teamrollen, werkstructuur, werkwaarden en visie. Persoonlijkheden kunnen botsen en er wordt niet optimaal samengewerkt. In dit geval kan ik een tijdje meedraaien als teamcoach en een analyse maken waar de knelpunten zitten, zodat deze inzichtelijk en bespreekbaar worden, waarna er kan worden gewerkt aan een oplossing.

Zijn vergaderingen saai en vervelend? Wordt er niet altijd het resultaat behaald wat voor ogen is gesteld of worden vergaderingen gedomineerd door enkelen? Als dit het geval is dan kan ik voor uw organisatie een vergadering bijwonen en kijken wat er gedaan kan worden om de samenwerking te verbeteren. Teams kunnen o.a worden gecoached in beslisvaardigheden en consensus besluitvorming. Het kan verhelderend zijn en nieuwe energie geven om een vergadering op een andere wijze vorm te geven.

Begeleide supervisie / intervisie:

Het laten begeleiden van een team middels supervisie of intervisie met als doel van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en gezamenlijk aan de slag met gaan met moeilijke cases, kan een meerwaarde hebben. Begeleide intervisie is een goede tussenstap, als er nog niet echt wordt samengewerkt en er veel tijd en energie verloren gaat door bijvoorbeeld conflicten, concurrentie en het functioneren van het team nog sterk hangt op de leiding van enkele dominante leden. Het doel is te komen tot een samenwerking waarin van teamleden een pro-actieve houding hebben en elkaar versterken. Intervisie gaat altijd over de inhoudelijke bespreking van actuele werkzaamheden met als doel gezamenlijk best practice te genereren.

Elke coaching wordt afgesloten met een evaluatie, waaruit blijkt in hoeverre de vooraf overeengekomen doelstellingen zijn behaald. Door deze werkwijze is de geboden dienstverlening evidence based.